Senin, 16 Desember 2019 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Artikel
Rebo Nyunda

Kawinan

Rabu, 11 September 2019

Kawinan
IST.

HumasBandung - Urang Sunda mah tara poho kana adat kabiasaan. Tata-titi jeung paripolah téh salawasna didasaran ku adat anu geus maneuh. Kapan aya paribasana, urang Sunda mah tara lali ka purwadaksi, maksudna tara poho kana tali paranti atawa kabiasaan anu geus diwariskeun ku karuhun. 

Salah sahiji tradisi budaya anu dipiara nepi ka ayeuna nyaéta dina cara ngawinkeun. Upama urang Sunda aya nu rék ngawinkeun anakna, tara padu gapruk kitu baé. Aya prak-prakanana luyu jeung kailaharan. Jauh saméméh der upacara kawinan, sok aya acara nanyaan heula, ti dinya tuluy seserahan, sarta dipungkas ku ijab kabul. 

Nanyaan téh nanya awéwéna daék-henteuna dikawin ku lalaki nu mikarepna. Ilaharna pihak lalaki anu nanyaan téh tara sorangan, tapi dibarengan ku kolot jeung kulawargana. Kitu deui pihak awéwé anu ditanyaan, rempeg jeung kulawargana. Dina acara nanyaan, sanggeus paheut jinisna (awéwéna) daékeun, sok dituluykeun ku nangtukeun waktuna acara pernikahan, poé naon, tanggal sabaraha, jsb. 

Dina waktu anu geus paheut ditangtukeun téa, pihak kulawarga calon pangantén lalaki datang ka kulawarga calon pangantén awéwé. Datangna bari barangbawa, mawa barang keur maskawin jeung pakéan kayaning baju, samping, jsb. Keur calon pangantén awéwé. 

Calon pangantén lalaki tuluy disérénkeun ku kolotna atawa ku nu ngawakilanana ka pihak kulawarga calon pangantén awéwé sina ditikahkeun. Eta sababna ieu acara téh disebutna seserahan, nyaéta nyerahkeun atawa nyérénkeun calon pangantén lalaki téa. 

Réngsé seserahan, kakara calon pangantén téh ditikahkeun ku kolotna calon pangantén awéwé di hareupeun naib jeung para saksi. Ieu acara disebutna akad nikah. 

Réngsé akad nikah sok dituluykeun ku sungkem. Pangantén duanana sungkem ka ibu ramana, minangka tanda hurmat ka indung bapa. Geus kitu pangantén sok didiukkeun di panyawéran (di buruan), tuluy disawér ku béas, konéng, duit, jsb. 

Diawur-awurkeun ka lebah pangantén. Saweranna dibaroro ku nu lalajo. Saméméh didiukkeun dina korsi pangantén, sok diayakeun heula acara muka panto. Aya nu ngahariringkeun kidung, minangka perlambang, pangantén lalaki ménta idin rék asup ka kamar pangantén awéwé. Réngsé muka panto, kakara pangantén sajodo didiukkeun dina korsi, pikeun narima pangwilujeng ti nu araya.* das - humas.bandung.go.id


Kata kunci:

BAGIKAN

BERI KOMENTAR
Terkait