Minggu, 15 September 2019 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Artikel
Rebo Nyunda

Kawung

Rabu, 3 Juli 2019

Kawung
IST.

HumasBandung - Tangkal kawung mangrupa salasahiji tatangkalan anu loba pisan mangpaatna. Ampir kabéh bagéan tangkal kawung bisa dimangpaatkeun pikeun kahirupan jalma. Ti mimiti tangkal nepikeun ka buah jeung kembangna bisa dimangpaatkeun.

Sanajan loba pisan mangpaatna, tangkal kawung sok disapirakeun. Arang langka patani nu ngahususkeun melak atawa ngabudidayakeun tangkal kawung. Salila ieu, tangkal kawung tumuwuh di kebon atawa di sisi leuweung. Lain ngahaja dipelak, tapi tumuwuh sorangan nu biasana direkahkeun ku careuh. Jadi sorangan tina tai careuh.

Tangkal kawung jarangkung nyelengceng, bisa nepikeun ka 25 méter. Sedengkeun gedéna bisa leuwih ti satangkeupan jalma. Tangkal kawung biasana mah osok dibungkus ku injuk. Tangkal kawung euweuh dahanan, paling aya ogé palapah anu nyambung langsung kana daun anu panjangna bisa nepikeun ka lima méter. Palapah ieu lamun geus nepi kana waktuna osok murag da geus kolot. Daunna saperti sirip lauk kénca-katuhu. Panjang daunna kira-kira saméter satengah.

Ngeunaan tangkal kawung, teu leupas tina mangpaat éta tangkal dina kahirupan. Mangpaat anu gedé pikeun kahirupan téh nyaéta mangpaat dina hal dijadikeun pangupa jiwa: bisa dijadikeun sumber napakah. Ieu téh hartina tangkal kawung bisa dimangpaatkeun pikeun ngahasilkeun duit jeungeun bekel kahirupan. Sakabéhna tangkal kawung téh bisa dimangpaatkeun, ti mimiti puhu tangkal nepikeun ka tungtung daun.

Mangpaat tangkal kawung lamun ditilik tina widang ékonomi jeung widang séjénna, nyaéta bisa dijadikeun sumber gula beureum. Gula beureum tina tangkal kawung mah kacida kareueutna dibandingkeun reujeung gula tina tangkal kalapa.

Tangkalna bisa dijual pikeun dijieun aci. Injukna bisa dijual ka tukang nyieunan sapu injuk. Carulukna bisa dijieun cangkaléng. Langarina bisa dijieun parab domba. Nyéréna bisa dijieun sapu nyéré. Sarérang kawungna bisa dijieun obat éwateun.

Daun kawung anu ngora bisa dijieun ududeun nyaéta udud daun kawung. Daunna bisa dijieun hateup saung. Tangkal anu ngorana bisa dijieun humut. Ruyungna (tangkal kawung anu teuas) bisa dipaké pikeun pérah pakarang.

Sedengkeun mangpaat pikeun barudak mah nyaéta, dahanna bisa dijieun momobilan. Popotongan tangkal kawung anu dituar tapi teu dimangpaatkeun osok jadi tempat jaradina tunggeu. Tunggeu ook dipaké hareureuy ku barudak. Langarina osok dipaké babalédogan maké nyéré. Babalédogan pajauh-jauh atawa pakeuna-keuna kana hiji hal.

Leubeut pisan mangpaat tangkal kawung téh. Sanajan kitu loba nu teu nyaho nu kumaha ari tangkal kawung. Malah mah teu saeutik urang padesaan nu teu wanoh atawa nyapirakeun tangkal kawung.* das - humas.bandung.go.id


Kata kunci:

BAGIKAN

BERI KOMENTAR
Terkait